کود درخت انار تتاکو مدل DAYCO وزن 1 کیلوگرم

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 9515265 دسته:

توضیحات

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﻰ درﺧﺘﺎن اﻧﺎر و ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﯿﺎه ، راﻫﻨﻤﺎى ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺑﺎﻏﺎت اﻧﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.کود مخصوص اﻧﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪاردى از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﻰ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﻰ و ﮐﯿﻔﻰ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﻠﺴﯿﻢ و روى ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻰ ﻣﯿﻮه اﻧﺎر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮام ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻣﻨﮕﻨﺰ و روى ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮى در ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه اﻧﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دارد.

سایر توضیحات توصیه: استفاده از هر نوع کود برای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات را بر اساس نتیجه آزمون خاک و صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین کشاورزی منطقه خود انجام دهید.دستور و مقدار مصرف را رعایت کنید مصرف غیر اصولی و بیش از حد موجب خسارت به گیاه و مصرف کمتر از مقدار توصیه شده و مورد نیاز گیاه نتیجه موثری نخواهد داشت.
نوع بسته‌بندی محصول پاکت متالایز ضد رطوبت
نوع خاک و کود کود
وزن بسته بندی 1 کیلوگرم
ویژگی‌های خاک و کود لزوم استفاده بصورت محلول
مناسب برای درختان انار و محصولات مشابه
مواد تشکیل‌دهنده ﻧﯿﺘﺮوژن (N) -ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده (P2O5) -ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل درآب (K2O) -ﺳﯿﻠﺴﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل (Sio2)-ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﺤﻠﻮل (Mg)-ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل (Cao)-آﻫﻦ ﮐﻼﺗﻪ ﺑﺎEDTA-ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺤﻠﻮل (Mn)-روي ﻣﺤﻠﻮل (Zn) -ﺑﻮر ﻣﺤﻠﻮل (Br)-بســــــته به انتخاب نوع برند، عناصر ریزمغذي در این کود به شـــــــکل کلات یا ســـــــولفات متغیر اســـــــت.